Stopp for M/B Stangfjord

Publisert 7. februar 2012 under Nyhende

Dei 3 første søknadane om stønad til M/B Stangfjord vart sendt av Jensbua. Etter oppslag i Firda 25/1 kjem det fram at det er Askvoll Kommune som i dag eig fartyet, men at dei ynskjer nye eigarar til båten er ferdig restaurert. Riksantikvaren har ikkje høve til å gje tilskot til kommune eller andre offentlige institusjonar. Eigarskap må derfor overdragast andre, helst ei stifting, og det må utarbeidast drifts- og vedlikehaldsplan innan utgangen av februar for at årets søknad kan handsamast. Riksantikvaren skriv;

STANGFJORD – LDYJ – OVERFØRING AV EIERSKAP FRA KOMMUNEN.

Riksantikvaren mottok i 2006 den første registrerte søknaden om tilskudd til restaurering av «Stangfjord». Både denne søknaden og søknad i 2007 for året 2008 var sendt av Jensebua v/Ove Losnegård. I vårt arkiv ble eierskapet registrert på Jensebua. Det ser vi ved nærmere gjermomgang av søknaden er feil.

Det er derfor feilaktig gitt tilskudd til restaurering av nevnte fartøy, siden bevilgningsreglementet ikke gir anledning til å gi tilskudd til kommuner eller andre offentlige etater. Riksantikvaren beklager at denne feilen har oppstått, men konstaterer at arbeidet på båten av den grunn er godt i gang.Dersom Riksantikvarens tilskudd til fartøyvern skal kunne benyttes i fortsettelsen, er det derfor nødvendig å etablere en eierstiftelse, lag eller selskap som kan overta båten. I avisoppslag 25.1.2012 framgår det også at drift og ivaretaking av ferdig fartøy ennå ikke er avklart.

Det settes som en klar betingelse for Riksantikvarens medvirkning til fullføring av restaureringsarbeidet, at båten overdras til ny eier, fortrinnsvis en stiftelse. Videre kreves det at ny eier utarbeider en bruks- og vedlikeholdsplan for båten som sannsynliggjør at ferdig båt vil bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Dersom dette er på plass inne utgangen av februar, vil søknaden kunne behandles i år.

Vi trur og håpar dette går bra!